Prowadzenie ewidencji czasu pracy stanowi nie tylko wyraz dbałości o przestrzeganie przepisów prawa pracy, ale również kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

To nieodzowny wymóg prawny, mający na celu właściwe wyliczenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, a także sprzyjający transparentności relacji między pracodawcą a pracownikiem.

Ewidencja czasu pracy – obowiązki pracodawcy

Obowiązek prowadzenia ewidencji obejmuje wszystkich pracowników, niezależnie od harmonogramu czy systemu czasu pracy, a także niezależnie od liczby zatrudnionych osób.

Nawet w przypadku pojedynczego pracownika, pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnej, imiennej ewidencji czasu pracy.

Ewidencję czasu pracy pracodawca ma obowiązek przechowywać przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że przepisy odrębne przewidują dłuższy okres przechowywania (art. 94 pkt 9b kp).

Warto odnotować fakt, iż pracodawca, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy, dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 6 kp) sankcjonowanego karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o:
- liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy;
- liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej;
- liczbie nadgodzin;
- liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia;
- dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia;
- ustawowych zwolnień od pracy, ze wskazaniem podstawy prawnej ich udzielenia i oznaczeniem wymiaru;
- innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, ze wskazaniem ich rodzaju i wymiaru;
- nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, z oznaczeniem ich wymiaru;
- czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego (§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia).

Dla kogo stosuje się uproszczoną
ewidencję czasu pracy ?

Dla pewnych grup pracowników stosuje się uproszczoną formę ewidencji, obejmującą jedynie informację na temat dni pracy oraz okresów, w których pracownicy nie pełnią obowiązków z powodu np. urlopu czy zwolnienia lekarskiego.

Trzy główne kategorie pracowników, dla których prowadzi się ewidencję uproszczoną, to:
- pracownicy objęci zadaniowym systemem czasu pracy,
- pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
- pracownicy, którzy otrzymują ryczałt za pracę w porze nocnej lub godzinach nadliczbowych.

Formy prowadzenia ewidencji czasu pracy

Forma prowadzenia ewidencji czasu pracy może być zarówno papierowa, jak i elektroniczna - to wybór pracodawcy.

Ewidencja czasu pracy  w Time Harmony

Wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy, jakim jest Time Harmony, w ogromnym stopniu ułatwia proces rejestrowania czasu pracy,
Możesz zrezygnować z wypełnianych ręcznie, papierowych list obecności. Pracownicy mają do wyboru różne formy rejestracji.

Zamień tablet w rejestrator czasu pracy i umieść w dogodnym dla pracowników miejscu. Przyjście do pracy zarejestrują za pomocą karty RFID, osobistego PINu lub kodu QR. System możemy połączyć również z bramkami obrotowymi jeszcze bardziej automatyzując proces rejestracji. Pracownicy biurowi i pracujący zdalnie mogą zaewidencjonować czas pracy na komputerze. Dzięki danym dostępnym on-line na bieżąco możesz monitorować listę obecności.

Time Harmony sprawdzi się świetnie również jako narzędzie do planowania i rozliczania czasu pracy, dodatkowo przyczyniając się do efektywnego zarządzania czasem pracy, dzięki rozbudowanej analityce.

Moduł do rejestracji czasu pracy Time Harmony to oszczędność czasu i zasobów a do tego pewność zgodności z Prawem Pracy, ponieważ nasz system jest na bieżąco dostosowywany do bieżących przepisów.

 

 

 

laptop-rcp-bez-tla

Sprawdź jak łatwo zarządzać czasem pracy w Twojej firmie!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone