Ewidencjonowanie obecności pracowników

Elektroniczna lista obecności. Szybki wgląd w dane o obecnościach i efektywne zarządzanie zespołem.

Ewidencjonowanie czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy służący właściwemu wyliczeniu wynagrodzenia. Dzięki Time Harmony to również skuteczny element zarządzania i planowania pracy. Dane na temat bieżącej obsady, urlopów i nieobeności masz dostępne on-line.

Papierowa lista obecności jest passé. Zaproponuj swoim pracownikom elektroniczne formy rejestracji 

 • urządzenia stacjonarne

 • aplikacja mobilna na urządzeniach osobistych

 • osobisty panel pracownika www

 • wirtualne urządzenie na komputerze ze skanerem kodów kreskowych

 • czytniki kodów QR

Zwiększaj samokontrolę pracowników w zakresie czasu pracy

 • ogranicz spóźnienia i wcześniejsze wyjścia

 • monitoruj długość i częstotliwość przerw

elektroniczna-rejestracja-pracownikow

Zyskaj szybki wgląd w listę obecności oraz komplet danych o bieżącej obsadzie zespołu

 • liczba pracowników obecnych w pracy z zarejestrowanym czasem przyjścia

 • lista obecnych pracowników vs. harmonogram

 • liczba pracowników przebywających na przerwie

 • informacja o zaplanowanych obecnościach na następne 24h wraz z danymi na temat nieobecnosci i ich przyczyny

Planuj pracę na podstawie bieżących danych o obsadzie

 • monitoruj obecność by efektywnie planować zadania w bieżącym i kolejnych dniach dzięki danym dostępnym na bieżąco.

 • dostosuj obsadę do bieżących potrzeb. Trzymaj rękę na pulsie po to by zapewnić terminowość realizacji zleceń.

Monitoruj dane o urlopach i  nieobecnościach pracowników

 • Śledź podsumowania wszystkich nieobecności pracownika z uwzględnieniem dat i rodzaju nieobecności.

 • Efektywnie planuj obsadę unikając nadmiernego obciążenia pracowników, minimalizuj wpływ nieobecności na produkcję i przebieg procesów.

Zyskaj pewność zgodności z Prawem Pracy

 • Zyskaj informację o dostępnych limitach urlopowych i dotychczasowym wykorzystaniu by planować urlopy zgodnie z Kodeksem Pracy.

 • Generuj raporty na temat planowanych urlopów by lepiej dostosować obsadę do potrzeb firmy.

nieobecności_pracownika

Zarządzaj wnioskami urlopowymi sprawnie i efektywnie

 • System daje możliwość generowania i akceptowania wniosków o każdy przewidziany Kodeksem Pracy typ urlopu.

 • Dostępna jest również opcja wygenerowania wniosku na dowolny zakres godzinowy.

Dane o urlopach wysyłaj interfejsem do systemu kadrowo-płacowego

 • Oszczędzaj czas i zasoby wysyłając dane o urlopach automatycznym interfejsem do działu kadr.

 • Gotowy plik z danymi o czasie pracy możesz również pobrać ręcznie z naszego systemu i wczytać do swojego programu kadrowo-płacowego.

Find answers

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z rejestracją czasu pracy:

Zgodnie z Kodeksem Pracy, Art. 149 § 1 każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać dane o liczbie przepracowanych godzin wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia zmiany oraz informacje o liczbie godzin nadliczbowych, godzin przepracowanych nocą lub w formie dyżuru.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy nie zależy od liczby pracowników. Nawet jeżeli pracodawca zatrudnia tylko jednego pracownika, musi prowadzić dla niego indywidualną, imienną ewidencję czasu pracy.

Istnieją pewne grupy pracowników, dla których prowadzi się ewidencję uproszczoną, w której nie rejestruje się godzin lecz dni pracy oraz okresy, w których pracownicy nie wykonywali swoich obowiązków (np. przebywali na urlopie czy zwolnieniu lekarskim).
Te trzy grupy pracowników to:

 • pracownicy objęci zadaniowym systemem czasu pracy
 • pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy
 • pracownicy otrzymujący ryczałt za pracę w porze nocnej lub godzinach nadliczbowych.

Pracodawca ma do wyboru dwie formy prowadzenia ewidencji czasu pracy: papierową lub elektroniczną. Wybór formy dotyczy całości dokumentacji albo jej części wyodrębnionych rodzajowo. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w postaci elektronicznej, a pozostała część (np. wnioski i zgody) w postaci papierowej.

Za brak pełnej dokumentacji kontroler PIP ma prawo nałożyć na pracodawcę karę grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł