ELEKTRONICZNA LISTA OBECNOŚCI. SZYBKI WGLĄD W DANE ONLINE.

Rejestrowanie obecności pracowników online Zrezygnuj z papierowych list

Ewidencjonowanie czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy służący właściwemu wyliczeniu wynagrodzenia. Dzięki Time Harmony to również skuteczny element zarządzania i planowania pracy. Elektroniczne rejestrowanie obecności pracowników to szybki wgląd w dane na temat bieżącej obsady, urlopów i nieobecności.

Zaproponuj swoim pracownikom elektroniczne formy rejestracji 

 • karty RFID

 • aplikacja mobilna na urządzeniach osobistych

 • osobisty panel pracownika www

 • wirtualne urządzenie na komputerze ze skanerem kodów kreskowych

 • czytniki kodów QR

 • urządzenia stacjonarne

Zwiększaj samokontrolę pracowników w zakresie czasu pracy

 • ogranicz spóźnienia i wcześniejsze wyjścia

 • monitoruj długość i częstotliwość przerw

RCP ONLINE DLA NOWOCZESNYCH, DYNAMICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Rejestrowanie obecności pracowników
w branży magazynowej,
produkcyjnej i usługowej

Rozwiązanie stworzone z myślą o rejestrowaniu i automatycznym rozliczaniu czasu pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach, w których do śledzenia przebiegu procesów pracy potrzebny jest szybki dostęp do danych o obecności, wykorzystaniu przerw i czasie pracy.

Dowiedz się jak Time Harmony sprawdzi się w Twojej organizacji.

LISTA OBECNOŚCI ON-LINE

Planuj pracę na podstawie bieżących danych o obsadzie

 • monitoruj obecność by efektywnie planować zadania w bieżącym i kolejnych dniach dzięki danym dostępnym na bieżąco.

 • dostosuj obsadę do bieżących potrzeb. Trzymaj rękę na pulsie po to by zapewnić terminowość realizacji zleceń.

OBECNOŚCI VS. HARMONOGRAM

Zyskaj szybki wgląd w listę obecności oraz komplet danych o bieżącej obsadzie zespołu

 • liczba pracowników obecnych w pracy z zarejestrowanym czasem przyjścia

 • lista obecnych pracowników vs. harmonogram

 • liczba pracowników przebywających na przerwie

 • informacja o zaplanowanych obecnościach na następne 24h wraz z danymi na temat nieobecnosci i ich przyczyny

Monitoruj dane o urlopach i  nieobecnościach pracowników

 • Śledź podsumowania wszystkich nieobecności pracownika z uwzględnieniem dat i rodzaju nieobecności.

 • Efektywnie planuj obsadę unikając nadmiernego obciążenia pracowników, minimalizuj wpływ nieobecności na produkcję i przebieg procesów.

Zyskaj pewność zgodności z Prawem Pracy

 • Zyskaj informację o dostępnych limitach urlopowych i dotychczasowym wykorzystaniu by planować urlopy zgodnie z Kodeksem Pracy.

 • Generuj raporty na temat planowanych urlopów by lepiej dostosować obsadę do potrzeb firmy.

nieobecności_pracownika

Zarządzaj wnioskami urlopowymi sprawnie i efektywnie

 • System daje możliwość generowania i akceptowania wniosków o każdy przewidziany Kodeksem Pracy typ urlopu.

 • Dostępna jest również opcja wygenerowania wniosku na dowolny zakres godzinowy.

Dane o urlopach wysyłaj interfejsem do systemu kadrowo-płacowego

 • Oszczędzaj czas i zasoby wysyłając dane o urlopach automatycznym interfejsem do działu kadr.

 • Gotowy plik z danymi o czasie pracy możesz również pobrać ręcznie z naszego systemu i wczytać do swojego programu kadrowo-płacowego.

Find answers

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z rejestracją czasu pracy:

Zgodnie z Kodeksem Pracy, Art. 149 § 1 każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać dane o liczbie przepracowanych godzin wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia zmiany oraz informacje o liczbie godzin nadliczbowych, godzin przepracowanych nocą lub w formie dyżuru.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy nie zależy od liczby pracowników. Nawet jeżeli pracodawca zatrudnia tylko jednego pracownika, musi prowadzić dla niego indywidualną, imienną ewidencję czasu pracy.

Istnieją pewne grupy pracowników, dla których prowadzi się ewidencję uproszczoną, w której nie rejestruje się godzin lecz dni pracy oraz okresy, w których pracownicy nie wykonywali swoich obowiązków (np. przebywali na urlopie czy zwolnieniu lekarskim).
Te trzy grupy pracowników to:

 • pracownicy objęci zadaniowym systemem czasu pracy
 • pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy
 • pracownicy otrzymujący ryczałt za pracę w porze nocnej lub godzinach nadliczbowych.

Pracodawca ma do wyboru dwie formy prowadzenia ewidencji czasu pracy: papierową lub elektroniczną. Wybór formy dotyczy całości dokumentacji albo jej części wyodrębnionych rodzajowo. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w postaci elektronicznej, a pozostała część (np. wnioski i zgody) w postaci papierowej.

Za brak pełnej dokumentacji kontroler PIP ma prawo nałożyć na pracodawcę karę grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł

Ewidencja czasu pracy i lista obecności nie są tym samym. Prowadzenie ewidencji czasu  pracy jest obowiązkowe (art. 149 par. 1 Kodeksu Pracy) ponieważ służy prawidłowemu wyliczeniu wynagrodzenia i jest pojęciem znacznie szerszym niż lista obecności. Prowadzenie listy obecności nie jest wymagane przepisami Prawa Pracy. Kodeks Pracy mówi jednak, iż obecność pracownika w zakładzie pracy powinna być potwierdzona, nie formułując jednocześnie sposobu tego potwierdzenia. Dla realizacji wymogu prawidłowej ewidencji czasu pracy większość przedsiebiorców prowadzi listę obecności w celu rejestracji obecności pracowników. Więcej informacji na temat różnicy pomiędzy ewidencją czasu pracy a listą obecności, jak również na temat korzyści z wdrożenia listy obecności online przeczytasz w naszym wpisie blogowym.