Zintegrowana analityka magazynowa

04/23/2024

Korzyści jakie niesie ze sobą zintegrowana analityka magazynowa w obszarze czasu pracy i wydajności pracowników są ogromne. Nie chodzi tylko o obniżenie kosztów pracy lecz o uzyskanie kompleksowego zrozumienia przebiegu procesów i wszystkich operacji toczących się w magazynie.

Działania operacyjne i optymalizacyjne na podstawie danych

W naszym codziennym doświadczeniu w pracy z Klientami jesteśmy świadkami ogromnych transformacji płynących z dostępu do danych analitycznych, które dostarcza nasz system. Są to korzyści wielowymiarowe, od obniżenia kosztów pracy poprzez usprawnienie procesów i rozwój umiejętności pracowników.

Ważnym krokiem w naszej współpracy z zespołami magazynowymi jest zebranie danych z różnych systemów wewnętrznych i zintegrowanie ich z danymi o czynnościach pozasystemowych, rejestrowanymi na urządzeniach Time Harmony.

Scentralizowane dane, zebrane w postaci raportów i wizualizowane na dashboardach dają podstawę do świadomych działań operacyjnych czy optymalizacyjnych. Zintegrowana analityka magazynowa z zakresu czasu pracy i wydajności pracowników oferowana przez Time Harmony prowadzi do optymalnego wykorzystania tak cennego zasobu jakim są pracownicy i ich zdolności.

Pełne dane o przebiegu pracy zespołu, uwzględniające czynności odbywające się poza systemem magazynowym, dają kompleksowy wgląd w przebieg procesów i wydajność pracowników, wyrażony w podstawowych wskaźnikach efektywności (KPIs):

Wydajność pracowników. Maksymalizacja wskaźników efektywności ma zasadnicze znaczenie. Dzięki danym analitycznym kierownicy operacyjni zyskują wiedzę na temat wydajności swoich zespołów oraz identyfikują obszary wymagające naprawy.

Liczba jednostek na godzinę. Zrozumienie, który Klient oraz linia produktowa są najbardziej dochodowe jest kluczowe dla opłacalności biznesu. Kontrola produkcji i planowanie oparte na danych analitycznych pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji na temat alokacji zasobów.

Zaangażowanie pracowników i ich umiejętności. Zmotywowana i wykwalifikowana kadra to cenny zasób. Rozwinięta analityka magazynowa może dostarczyć danych na temat poziomu zaangażowania pracowników. Jest też cennym źródłem informacji o obszarach wymagających rozwoju, dostarczając wiedzy niezbędnej do określenia potrzeb szkoleniowych i polityki retencji pracowników.

Zintegrowana analityka magazynowa dostępna dla każdego poziomu zarządzania

Prawdziwą siłą analityki magazynowej są nie tylko dane dostępne w postaci raportów dla kadry zarządzającej, lecz również szybki dostęp do bieżącej informacji na temat przebiegu procesów dla kierowników pierwszej linii, odpowiedzialnych za bieżącą pracę magazynu.

Dane on-line dostarczane przez Time Harmony pozwalają na szybką ocenę postępu prac, dokonanie przesunięć między zespołami, bieżącą analizę ilości zasobów niezbędnych do wykonania zlecenia na podstawie informacji o wydajnościach.

To wzmocnienie kompetencji kierowników pierwszej linii a jednocześnie cenne narzędzie w budowaniu doskonałości operacyjnej.

Pogłębiona analiza procesów

Łatwo dostępne, zrozumiałe dane umożliwią wprowadzenie usprawnień w procesach na każdym poziomie zarządzania.

Kadra zarządzająca wyposażona w tak silne narzędzie analityczne może na podstawie danych szukać odpowiedzi na pytania z obszaru optymalizacji operacyjnej, na przykład:
Prawidłowość planowania. Na ile celny jest nasz bieżący model planowania i czy można go usprawnić?
Wydajność operacyjna. Które obszary operacyjne są najbardziej i najmniej produktywne i co można zrobić by je usprawnić?
Problemy systemowe. Czy w naszej organizacji występują problemy systemowe, które wymagają pogłębionej analizy?
Eliminacja zbędnych części procesów. Jak wyeliminowanie pewnych części procesów, które nie mają wartości dla usługi czy produktu końcowego wpłynie na całościowy przebieg procesu?

Transparentność danych oraz zrozumienie tego co dzieje się w magazynie dostarcza możliwości szerszej oceny. Analiza przyczyn i możliwości korekty procesów, oparta na wymiernych, zintegrowanych danych, umożliwia podejmowanie świadomych decyzji operacyjnych wykraczających poza zwykłe cięcie kosztów.

Warto nadmienić, iż Time Harmony może działać niezależnie od systemów wewnętrznych Klienta dostarczając wiedzy o wykonywanych czynnościach i wydajnościach pracowników. Jednak integracja z systemami wewnętrznymi (WMS, ERP, bramki obrotowe, skanery, moduł RCP) to najbardziej optymalny scenariusz, który dostarczy kompletnych danych o czasie pracy jak również wskaże czasy i czynności jałowe, stanowiące obszar do szybkich, wymiernych działań optymalizacyjnych.

 

laptop-ec-bez-tla

Optymalizuj
czas pracy i wydajność swojego zespołu!

th_logo_wh

©

2023 P2P2 Sp. z o.o. I Wszystkie prawa zastrzeżone